Kvalitétspolicy

Ljustech Konsult AB:s kvalitetspolicy är att företaget skall leverera projekteringsresultat som uppfyller definierade behov och specificerade krav från våra kunder, samt överensstämmer med samhällets krav. Uppdragen skall kunna erbjudas till konkurrenskraftiga priser.

Ständiga förbättringar av kvalitetssystem skall ske med erfarenhetsåterföring och systematiskt kvalitetsarbete. Nya metoder, datorstöd och organisationsformer skall fortlöpande nyttjas i arbetet, så att företaget utvecklas mot god kvalitet och bra lönsamhet.

Företaget skall aktivt arbeta för att kundens byggprojekt genomförs i enlighet med kvalitets- och miljösystemets krav.

Vårt kvalitetssystem innebär ett åtagande för alla anställda. All personal skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att uppfylla kvalitetspolicyn.

VD ansvarar genom kvalitetsfunktionen, för att kvalitetssystemet efterlevs och har rätt utformning.