Miljöpolicy

Ljustech Konsult AB skall arbeta för att viktiga vägledande principer efterlevs i uppdragen.

Principen om hållbar utveckling, vilket innebär att skyddet av miljön skall utgöra en integrerad del av utvecklingen och att utvecklingen fullgörs på sådant sätt att den rättvist tillgodoser nuvarande och kommande generationers behov av utveckling och miljö.

Kretsloppsprincipen, innebär att det som utvinns i naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Försiktighetsprincipen, Man skall alltid välja det säkra före det osäkra, dvs även om vetenskapliga belägg för en produkts, en verksamhets eller ett materials miljöfarlighet saknas skall enbart misstanken räcka och mer miljömässigt beprövade lösningar väljas.

Substitutionsprincipen, innebär att miljömässigt dåliga material, produkter och lösningar alltid skall ersättas med mer miljöanpassade alternativ då dessa är funktions- och kvalitetsmässigt likvärdiga.

Principen om miljöskalan, innebär att restprodukter hanteras i följande prioritetsordning. Föredra minimering före återbruk, därefter materialåtervinning, därefter förbränning och i sista hand deponering.